Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

 1. akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
 2. prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
 3. prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
 4. u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
 5. charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat

 

Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

Chovy ošípaných – prevencia

 

 1. dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
 2. zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
 3. rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho  mäsa
 4. zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
 5. zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
 6. pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove 

Užívatelia poľovných revírov  ( diviaky) – prevencia

 

 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
 • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu
 • intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých a podozrivých diviakov
 • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii
 • zákaz prikrmovania diviakov ( výnimka iba za účelom vnadenia)
 • dodržiavanie biologických zásad   pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov
 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS

Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora- Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny !

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje vo viacerých krajinách – na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku,   v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom .

Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

Súbory:
štvrtok, 07. február 2019, 15:10
1.19 MB
706

štvrtok, 07. február 2019, 15:11
301.25 KB
697