Školský úrad

Obec Bojničky, ako školský úrad, plní úlohy na úseku školstva (predškolská výchova, základné školstvo, školské zariadenia) prostredníctvom spoločného obecného úradu, v súlade so zákonmi NR SR: 

− č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
− č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
− č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
− vyhláška MŠ SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
− vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii 

Adresa: 
Spoločný obecný úrad 
Podzámska 39 
920 01 Hlohovec 

Kontaktná osoba: 
Mgr. Žaneta Tóthová 
Mgr. Zuzana Hromeková 
tel.: +421 33 791 00 85